ETS

History

Eesti Toksikoloogia Selts loodi 17. oktoobril 1997.

ETS-i asutamise liikumapanevaks jõuks sai Soome-Eesti toksikoloogide kongressil 22.-24. mail 1997 Tartus alguse saanud sõbralik koostöö ja infovahetus Soome Toksikoloogia Seltsiga.

ETS-i peaeesmärgiks on toksikoloogia vallas tegutsevate inimeste ühendamine, Seltsi liikmetele vajaliku informatsiooni (konverentsid, stipendiumid, toetused jne.) hankimine ja vahendamine, koostöö arendamine teiste maade Toksikoloogia Seltsidega, teaduskonverentside, kursuste ja toksikoloogia-alase koolituse organiseerimine. Seisuga aprill 2005 kuulub ETS-i 51 liiget. 1998. a. suvel võeti ETS vastu EUROTOX-i (Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology ) liikmeks ja novembris 2004 IUTOX-i (International Union of Toxicology) liikmeks.

Toksikoloogia on teadus kemikaalide kahjulikust mõjust elusorganismidele, sh. inimesele. Kahjulikke või kahjulikus kontsentratsioonis leiduvaid kemikaale võib leiduda nii meid ümbritsevas looduses, töökeskkonnas, toidus jne. Seega on toksikoloogilised uuringud fundamentaalse tähtsusega Eesti jätkusuutliku arengu strateegia väljatöötamisel. Kuna toksikoloogia on väga interdistsiplinaarne teadus, ühendades bioloogia-, keemia, meditsiini-, füsioloogia- jne. alaseid teadmisi ja teadlasi, on informatsiooni vahetamine nende inimeste vahel äärmiselt oluline, võimaldades efektiivset koostööd ja seega ka paremaid tulemusi. Eriti oluline on koopereerumine ja infovahetus Eestis, kus uurimisressursid on piiratud.

Seltsi esimeseks suuremaks ettevõtmiseks oli Skandinaavia Rakutoksikoloogia Seltsi ja Eesti Toksikoloogia Seltsi Ühendkonverentsi (SSCT&ETS’98) organiseerimine.

Konverents toimus Tallinnas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, 23.-36. oktoobrini 1998. Vaatamata sellele, et tegu oli kahe Seltsi konverentsiga oli konverenverentsi osvõtjaskond tõeliselt internatsionaalne: 86 osavõtjat kokku 17 riigist. Umbes pooled osalejaist olid Eestist. Lisaks eestlastele oli osavõtjaid ka Baltimaadest ja Ida-Euroopast. Näitusel osales 9 firmat. Konverentsi peateemadeks olid in vitro toksikoloogia, biokeemiline toksikoloogia, ökotoksikoloogia ja keskkonnariski hindamine.

25. aprillil 2003 toimus Seltsi eestvõttel ja IUTOX ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuudi toetusel seminar teemal HEAD LABORITAVAD (Good Laboratory Practice). Lektoriks oli Dr Andrew Waddell (Managing Director, TOWER MAINS LIMITED). Seminarist osavõtjad leiad pildilt.

Meie Seltsi liikmed olid nii organisaatorite (projekti eesti-poolne koordinaator on meie Seltsi liige Dr. Karin Hellat) kui osalejatena tegevad Rootsi Uppsala Ülikooli poolt asutatud Btox programmis, mille eesmärgiks oli parandada toksikoloogia-alast koolitust Eestis, Lätis ja Leedus. Programmi käigus korraldati nii toksikoloogia-alaseid lühikursusi kui pakuti võimalust läbida toksikoloogia-alane magistriprogramm.

20-23. oktoobrini 2005 korraldas Eesti Toksikoloogia Selts taas kord koos Skandinaavia Rakutoksikoloogia Seltsiga ühendkonverentsi (ETS&SSCT´05). Sedapuhku toimus konverents Toilas ning osavõtjaid oli taas 80 kokku 17 riigist. Konverentsi peateemadeks olid toksilisuse testimine in vitro ja 3R, alternatiivsed meetodid toksilisuse testimisel: QSAR, ökotoksikoloogilised testid ja 3R, rakutoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid, uute regulatoorsete toksilisuse testide väljatöötamine, neurotoksikoloogia in vitro, uued in vitro bioanalüüsi meetodid, keskkonnasaastus ja ökotoksikoloogia, keskkonnasaastus ja riskid inimesele, toksikoloogia-alane haridus Eestis. Konverentsi raames toimus ka ETS ja Briti Nõukogu korraldatud Cafe Scientifique, kus prof. John Timbrell King´s College´st Londonist rääkis teemal “The Poison Paradox. How and when chemicals are toxic”.

Seltsi viimaseks suuremaks ürituseks oli 26. mail 2006 IUTOX toetusel toimunud  seminar teemal “The three R-s and the implictaion of REACH”, kus Dr. Robert Combes (FRAME, Suurbritannia)

tutvustas uut Euroopa kemikaalipoliitikat REACH ja 3R printsiipi, mis propageerib katseloomade kasutamise vähendamist kemikaalide toksilisuse hindamisel. Seminarist osavõtjate grupipildi leiad siit.

en_USEN